Štatút súťaže – Súťaž pre krásne Venuše

Štatút súťaže – Súťaž pre krásne Venuše

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž pre krásne Venuše

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Usporiadateľ súťaže (ďalej len „Usporiadateľ“)
  Obchodné meno: Mgr. Stanislava Kleimanová – Venuša
  Sídlo: Belinského 1054/10, 85101 Bratislava
  IČO: 53 056 442
  DIČ: 1045978670
  Zapísaný v registri: Okresný úrad Bratislava
  Číslo živnostenského registra: 110-288500
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 26.7. 2020 od chvíle zverejnenia do 4.8. 2020 do 23.59 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá má vytvorené vlastné uživateľské konto na Facebooku, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži.
  Účastníkom nemôže byť zamestanec firmy  Venuša – dámske odevy veľ. 50 – 66
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže odpovedal na súťažnú otázku “Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo”.  Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebooku. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, pravidlami súťaže a dobrými mravmi, nesmú byť zverejňované
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži budú odmenení traja výhercovia, pričom prvý z nich získa 1 ks tovaru podľa vlastného výberu z e-shopu www.venusamoda.sk so 100 % zľavou, druhý získa 1 ks tovaru z e-shopu www.venusamoda.sk podľa vlastného výberu so 70 % zľavou a tretí získa 1 ks tovaru podľa vlastného výberu s 50 % zľavou. Veľkosť a druh tovaru si výherca vyberie na stránke www.venusamoda.sk z tovaru, ktorý je na stránke e-shopu www.venusamoda.sk v čase výhry dostupný. Výhra nemôže byť zamenená za finančnú hotovosť.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný v sídle usporiadateľa spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom z komentárov pod súťažou.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke Venuša – dámske odevy veľ. 50 – 66. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 

 1. Zmena podmienok súťaže/Ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania (počítačové vírusy, chyby softvéru a hardvéru alebo iné technické dôvody).

 1. Ochrana osobných údajov.

Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na facebookovej stránke Venuša – dámske odevy veľ. 50 – 66. Účasťou v súťaži (pridaním komentára pod príspevok) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Mgr. Stanislave Kleimanovej – Venuša súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu – oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@venusamoda.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.venusamoda.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Bratislave, dňa 26.7.2020

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Pripojte sa k zoznamu čakateľov Keď bude produkt na sklade, budeme Vás informovať. Prosím, zanechajte svoju platnú e-mailovú adresu.